En hemsida om ekologi i Sverige

Det är viktigt att hålla isär begreppen ekologi och ekologiskt. Ekologi är läran om naturens samspel, du studerar till exempel hur en viss djur- eller växtart påverkas av naturen den lever i. Det tittas bland annat på klimatet och på hur väder och vind påverkas och förändras. Ekologiskt handlar om positiv inverkan på naturen, som till exempel hur vi bäst tar tillvara på jordens resurser.

Sverige är idag ett av de främsta länderna i världen inom ekologiskt tänkande, vilket du säkert känner till. Källsortering, grön energi och klimatsmart levande är bara några exempel på områden där Sverige ligger långt före de flesta andra europeiska länderna. Intresset för en ekologisk livsstil har vuxit enormt de senaste åren och idag hör miljötänkandet till vardagen för oss svenskar, Att källsortera är exempelvis något de flesta av oss gör. Här på sajten kommer du kunna läsa mer om detta.

Källsortering – när gammalt blir nytt

Att källsortera är idag en självklarhet för de flesta av oss. Källsortering innebär att du sorterar ditt avfall direkt där det uppstår. På så sätt kan mängden avfall reduceras och istället för att hamna på soptippen återanvänds till exempel plast, papper och glas. Faktum är att över 90 procent av allt ditt avfall kan återanvändas. Svenskarna är världsmästare på källsortering och vi tar också emot avfall från andra länder för återvinning.

Idag finns det en lag i Sverige som säger att vissa avfall alltid ska sorteras. Det gäller bland annat förpackningar, tidningar, elektronik och läkemedel. I nybyggda bostäder är det även lag på att köket ska ha plats för källsortering. I vissa villaområden erbjuds du hämtning direkt vid huset av sorterat avfall som tidningar och förpackningar. Om hämtning inte erbjuds i ditt område kan du alltid lämna avfall vid en återvinningsstation.

Materialåtervinning och energiåtervinning

När du inte kan återvinna avfallets material kan du istället återvinna energin. Det innebär att avfallet förbränns i ett kärnkraftverk. På så sätt tar vi till vara på energin och får ut el- eller fjärrvärme istället för att kasta bort den. Förr hamnade allt som inte kunde återvinnas på soptippen. Sedan 2002 är det förbjudet att deponera brännbart eller återvinningsbart avfall. Idag hamnar bara 1 procent av allt avfall på soptippen.

I förbränningsanläggningar bränns det avfall som kommer från dina hushållssopor. Där hamnar sådant som inte har källsorterats och de använder också industriavfall. I Sverige energiåtervinns ungefär hälften av allt avfall och den andra halvan går till materialåtervinning. Allt avfall kan dock inte återvinnas, till exempel läkemedel och andra giftiga ämnen. Mediciner ska du inte återvinna, de ska alltid lämnas till apotek och dessa förbränns sedan i speciellt byggda anläggningar.

Sopsortering och återvinning av matavfall

Enligt ett nationellt mål ska hälften av vårt matavfall behandlas biologiskt. Det innebär att det ska återvinnas genom till exempel kompostering eller rötning. Vid kompostering bryts det organiska avfallet ner med hjälp av syre och olika mikroorganismer. Kompostering av mat och trädgårdsavfall bidrar effektivt till att minska matsvinnet och sparar vår tid och våra pengar. Komposten kan användas som näring för att förbättra din jord i trädgården.

Rötning är en annan typ av biologisk behandling. Rötning kräver inte syre till skillnad från kompostering och det är det vanligaste sättet att behandla matavfall idag. Matavfallet blandas med gödsel och avfall från livsmedelsindustrin och vanligtvis värms avfallet upp först för att ta död på eventuella smittoämnen för att sedan brytas ner av mikroorganismer i en rötningstank utan tillgång till syre. Processen som tar knappt tre veckor gör att biogas bildas.

Biogas från rötning driver vår kollektivtrafik

Biogas har många användningsområden och om gasen renas från koldioxid kan den användas som fordonsgas. Fordonsgas är en blandning av biogas och naturgas och bidrar till att minska utsläppen av partiklar och kväveoxid. Idag drivs över 50 000 fordon i Sverige på gas, men det skulle kunna vara betydligt fler. Kollektivtrafiken är en stor marknad för fordonsgasen och ungefär 15 procent av kollektivtrafiken i Sverige drivs på gas.

Klimatsmart levande helt enkelt

Att källsortera är inte svårt och vi hjälper dig gärna på vägen. Det handlar om små enkla saker där var och en av oss kan dra sitt strå till stacken. Börja med att se över din vardag och fundera på vad du kan ändra på. Kan du dra ner på matavfallet genom att kompostera? Du är välkommen att läsa vidare här hos oss om du är intresserad av ekologi och källsortering!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *