Vad är ekologi?

Ett vanligt missförstånd är att ordet ekologi har samma innebörd som ordet ekologisk men ordet ekologi betyder i grund och botten “läran om samspelet i naturen”. Begreppet ekologi behandlar alla frågor som har att göra med naturen men främst samspelet mellan växter och djur. Begreppets huvudsakliga syfte är beskriva hur mikroorganismer är beroende av varandra och sin omgivning för att skapa en välfungerande näringskedja. Om en djurart till exempel lever i sluttningen av en vulkan och denna vulkan plötsligt får ett plötsligt utbrott skulle forskare inom ekologi finna detta mycket intressant, då utbrottet påverkar djurens naturliga habitat. De som gärna köper ekologiskt har däremot inget intresse av denna händelse.

Ett avgränsat område med olika former av levande organismer bildar tillsammans med omgivningen, naturen och miljön det vi kallar för ett ekosystem (det som ekologi är baserat på). Invånarna i detta ekosystem påverkar varandra på olika sätt samtidigt som de själva är beroende av händelser i naturen såsom väder, temperatur, fuktighet, ljud och ljus. Ett exempel på ett ekosystem kan vara en avhuggen stubbe i skogen som samspelar med miljön på ett helt unikt sätt. Andra konkreta exempel på fungerande ekosystem i naturen är ängar, granskogar, sjöar eller korallrev. Alla parter i detta ekosystem påverkar och balanserar varandra för att på så sätt fungera på bästa sätt.

Abiotiska miljöfaktorer

Man brukar dela in ekologi i två olika begrepp som dessutom är varandras motsatser. Du kanske har hört om abiotiska miljöfaktorer respektive biotiska miljöfaktorer? De abiotiska miljöfaktorerna är baserade på miljön som befinner sig kring den levande organismen. Det kan bland annat handla om hur omgivningen ser ut och hur den påverkar organismens levnadsvillkor. Exempel på detta kan vara väder och vind eller topografi och havsströmmar. Det handlar med andra ord om oförutsägbara skillnader i miljön som kan förändra hur naturen är uppbyggd. Vi kan i detta fall säga att det handlar om de faktorer som har ett inflytande men som inte kan förknippas med andra levande organismer eller dess levnad.

Biotiska miljöfaktorer

Det andra begreppet inom ekologi, vilket är motsatsen till de abiotiska miljöfaktorerna, är de biotiska miljöfaktorerna. Dessa benämns ofta som de samspel där alla olika levande organismer förknippas med varandra och är därmed påverkande faktorer till hur naturen är uppbyggd och förblir. Även inom detta begrepp delar man in det i två inriktningar. Det samspel som sker mellan levande organismer av samma art respektive de samspel som sker mellan arter av olika slag. De biotiska miljöfaktorerna är därmed enklare att förutse och man kan inom ekologi forska kring varför vissa levande organismer beter sig som de gör och hur man kan förhindra eller förbättra detta scenario.

Vad är viktigt att tänka på gällande ekologi?

Det är viktigt att ha kunskap kring vad ekologi faktiskt innebär, då det indirekt påverkar dig och din vardag ständigt utan att du tänker på det. Allt går runt i en cirkel och hur du beter dig mot andra levande organismer kommer ha en påverkan på ekologin. Likaså påverkar väderlek och klimat levande organismer och dess närvaro på jorden. Det är viktigt att veta varför man skiljer på ordet “ekologi” och ordet “ekologisk”. Detta är alltså på grund av att effekten ur en stor miljökatastrof kan vara gynnande och främjande för en ny levande organism, främmande som välkänd. Detta anses med all rätt som en spännande introduktion inom ekologi men händelsen är knappast ekologisk.

Sammanfattning- Vad har du lärt dig om ekologi?

Vad har du lärt dig om ekologi? Ordet ekologi betyder i grund och botten “läran om samspelet i naturen”. Begreppet ekologi behandlar alla frågor som rör det som hör naturen till, såsom växter och djur. Begreppet beskriver hur mikroorganismer är beroende av varandra och hänger ihop med sin omgivning för att allt liv ska vara fungerande tillsammans. Olika organismer inom samma område bildar tillsammans ett ekosystem, något som hela jorden är fyllt av ur olika perspektiv. Ekologi är inte detsamma som ekologisk, då ekologi grundas på att det bör ha en positiv och/eller främjande påverkan på vår omgivning samt miljö, medan det inte anses ekologiskt att upptäcka en ny art ur exempelvis en miljökatastrof.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *