Miljövänlig energi

Vi människor använder mycket energi och vi i Sverige använder mer energi än människor i många andra länder. Vi använder energi för att tillverka saker, vi använder energi för transporter och vi använder energi för att värma upp våra bostäder. En orsak till att vi i Sverige använder mer energi än andra är att vi lever i ett stort glesbefolkat land. Detta innebär att vi reser mycket. Oavsett om vi reser med bil, buss, båt, tåg eller flyg förbrukas energi. Det är inte bara vi människor som reser, även produkter transporteras kors och tvärs över vårt avlånga land. Men det är inte bara på grund av att vårt land är glesbefolkat vi förbrukar mycket energi.

Sverige är också ett kallt land och en hel del energi går åt för att värma upp våra bostäder, skolor och arbetsplatser. Sverige är dessutom ett land med hög levnadsstandard. Vi har många prylar som förbrukar energi. Vi har kylskåp, tvättmaskiner, elektriska tandborstar och mycket annat som människor i andra delar av världen saknar. Att vi förbrukar mycket energi är ett problem och vi måste alla göra vårt bästa för att minska förbrukningen. Förutom att minska energiförbrukningen måste vi också använda så miljövänlig energi som möjligt. All energi påverkar miljön, men viss energi påverkar miljön mindre och det är sådan energi vi bör använda oss av.

Icke förnybara energikällor

Förutom att olika typer av energi är mer miljövänliga än andra finns det också förnybar och icke förnybar energi. Icke förnybar energi är till exempel olja och kol. Dessa energikällor är mycket dåliga för miljön och de är dessutom icke förnybara energikällor. Olja och kol består av växter som fossiliserats. Det finns inte oändligt med olja och kol och någon gång kommer oljan och kolet att ta slut. Det finns en icke förnybar energikälla som i princip skulle kunna räknas som miljövänlig och det är kärnkraft. Kärnkraft använder sig av uran som är en icke förnybar energikälla. Kärnkraft har liten påverkan på miljön, men lämnar dessvärre efter sig ett mycket miljöfarligt avfall.

Förnybara energikällor

I Sverige har vi mycket skog och skog kan förutom att användas som byggmaterial och liknande också användas som en energikälla. Restprodukter från skogen används redan idag som bränsle i kraftvärmeverk. Kraftvärmeverk är ett smart sätt att värma upp bostäder och producera el. I kraftvärmeverk kokas vatten till ånga, ångan driver en turbin som producerar el och varmvattnet värmer upp bostäder och annat. Kraftvärmeverk kan sägas ge miljövänlig energi. Ett annat sätt att skapa förnybar och miljövänlig energi är att tillverka biogas av till exempel matavfall. Denna gas går att använda som drivmedel till bilar och bussar. Att elda trä och gas är ändå lite dåligt för miljön och det finns mer miljövänliga energikällor än dessa.

Sol, vind och vatten

Den mest miljövänliga energin kommer från sol, vind och vatten. Vatten går att använda för att producera el. En stor del av elen vi förbrukar i Sverige är producerad i vattenkraftverk och det finns fler sätt att utvinna el ur vatten. Länder med kraftiga tidvattensväxlingar kan dra nytta av dessa och producera el med hjälp av tidvatten-kraftverk. Försök har gjorts att producera el i kraftverk som utnyttjar havets vågor. Vinden är en förnybar energikälla med stora möjligheter. Europas landsbygd är fylld med vindkraftverk som producerar miljövänlig energi. Solpaneler kan omvandla solljus till el och framförallt i varma länder produceras allt mer el med hjälp av solpaneler.

Miljöpåverkan

All energi har påverkan på miljön. Tydligast märks det hos energikällor som olja och kol. Det ryker och luktar illa när energi produceras med hjälp av dessa energikällor. Dessutom släpps stora mängder koldioxid ut som påverkar vårt klimat. Även grön energi som el producerad genom förbränning av trä och fordon drivna av biogas påverkar miljön negativt. Vattenkraften i Sverige har skadat älvarnas ekosystem och många tycker att vindkraftverk är fula och att de väsnas. Till och med el producerad med hjälp av solceller har skadlig inverkan på miljön eftersom mycket energi och råvaror används vid tillverkningen av dessa solceller. Den mest miljövänliga energin kommer dock trots detta från sol, vind och vatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *