Vad är energiskog?

Kanske har du någon gång hört talas om begreppet energiskog? Om du inte vet vad energiskog är behöver du knappast skämmas, då det är något som vi sällan talar om idag. De som vet mest om energiskog är personer som är involverade i antingen skogs-, energi-, eller miljöbranschen. Energiskog är helt enkelt en skog som odlas fram med ett syfte – att utvinna energi. Energiskogen ska ses som en ersättare för, eller som ett komplement till, andra energikällor, till exempel fossila bränslen. Exempel på fossila bränslen är olja, kol och naturgas. Det finns även biobränslen som torv och trädbränslen, där de senare ofta kommer från avverkningar och massaindustrin.

Energiskog är också ett exempel på ett biobränsle och energiskogen ligger i kategorin åkerbränslen eftersom energiskogen odlas på just åkrar. När det gäller vårt klimat, och att ständigt finna och utveckla förnybara och hållbara energikällor, är biobränslen något att sträva efter. Biobränslen är förnybara och har en lägre klimatpåverkan än fossila bränslen. Vissa fossila bränslen är också förnyelsebara, men förnyelsen sker långsamt och har andra negativa klimatpåverkningar, inte minst i samband med hur man bryter, utvinner och transporterar bränslet. I den här artikeln kommer du att få bekanta dig mer med begreppet energiskog och du kommer även att få veta varför energiskogen kommer att vara en viktig del av svensk energiförsörjning i framtiden.

Vad består energiskog av?

Energiskog är snabbväxande skog som odlas på åkermarker. Det huvudsakliga syftet med att odla en energiskog är att skogen ska bli till energi när den har växt klart. Energiskog kan dock bidra med ytterligare fördelar, vilka du kan läsa om lite längre ned i denna artikel. Energiskog är ett förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten och det finns några typer av växtlighet som lämpar sig särskilt bra för detta. Salix är en växt som är snabbväxande och är nära besläktad med sälg. Eftersom salix växer så snabbt kan man skörda redan efter fem år, vilket kan jämföras med vanlig skog (till exempel tall och gran) som skördas först efter cirka 80 år.

Så går odling av energiskog till

När man odlar energiskog väljer man att odla på åkrar som inte behövs för annan odling, som behöver vila från grödorna eller så odlar man på åkermarker som lämpar sig för spannmål och grödor. Efter man har odlat energiskogen, som oftast är salix, kan man skörda redan efter fyra till fem år. När skogen är skördad kommer växterna att skjuta ut rotskott. Dessa kan sedan skördas efter ytterligare tre till fem år. När det har gått omkring 25 år avtar tillväxten av rotskott och då måste man ta upp alla rötter och antingen sätta nya plantor av salix, eller börja använda åkern som en vanlig åker igen.

Fördelar med att använda energiskog

Som vi redan nämnt kan man utnyttja åkermarkerna maximalt genom att odla energiskog. Detta är positivt både för ägaren av åkermarkerna och även för landet. Antingen får man ätbara grödor från åkrarna eller så får man förnybar energi. Att just energiskog är en så bra förnybar energikälla beror förstås på att den växer snabbt och går att förnya, samtidigt som skogen bidrar till fotosyntesen och tar upp koldioxid ur atmosfären. Man kan säga att energiskogen både rensar bort miljöfarliga ämnen och ersätter miljöfarliga energikällor. På så vis blir energiskogen koldioxidneutral, då även den släpper ut koldioxid vid förbränning, men denna tas om hand av nästa skörd av energiskog.

Fler fördelar med energiskog

Det finns också andra fördelar med att odla energiskog. Förutom att energiskog är koldioxidneutral när det gäller odlingen kan den också ta upp farliga ämnen som tungmetaller ur marken där den växer. På detta sätt kan man odla energiskog nära diken och åar som ligger i anslutning till jordbruk, där energiskogen tar upp de ämnen som normalt sett övergöder vattendragen. Energiskogen kan även rena avloppsvatten genom att man använder avloppsvattnet för att vattna skogen som tar upp de farliga ämnena. Dessa ämnen är sedan enklare att filtrera bort i de filter som förbränningsanläggningarna har. Energiskog kan också odlas på mark som utsätts för erosion och på så vis ge stadga åt marken samt förhindra att marken eroderar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *